Loading ...
close
logo

ادرار :

در مطالعه ایی که روی 103  بیمار در آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعادت آباد انجام شد، 3 نمونه مثبت کاذب گزارش شده و 100 نمونه به عنوان مثبت و منفی حقیقی ثبت شدند ( جدول 1).

 

 

جدول 1: نتایج بررسی حساسیت استریپ روی 103 بیمار در آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعادت آباد

 

 

دقت این اندیکاتور 97.01 با ویژگى  95.02 درصد و حساسیت آن  100درصد محاسبه گردید. داده ها با استفاده از نرم افزار  SPSS و آزمون هاي آماري (نسبت) ، در سطح معنی داري P < 0/01  مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.

 

 

زخم:  


در مطالعه ایی که روی 50 بیمار در بیمارستان بهارلو انجام شد، 32 نمونه توسط کشت آزمایشگاهی و کیتوچک مثبت و 16 نمونه هم منفی حقیقی گزارش شده اند ( جدول 2).

 

 

ویژگى، حساسیت و دقت کیتوچک براى هر سه مورد  94.1درصد،  97درصد و  96درصد محاسبه شد.

 

 

 

 

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۸-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد