Loading ...
close

کیتوسپانج

تومان

کیتوپسانچ

 

 

کد محصول :  05100000    سایز محصول : کودکان

 

شرح کالا : ....................

 


 متن تستی است : جایگزین شود . اپی سل تامپون بند آورنده خونریزی مناسب برای استفاده بیماران برای کنترل اپیستاکسی (خون ریزی از بینی) است که توسط خود بیمار نیز می تواند به کار رود. پس از قرارگرفتن تامپون در حفره بینی، خون ناشی از خونریزی بینی جذب اپی سل می شود، و حجم اپی سل بزرگ تر شده و در محل نگه داشته می شود. پس از بندآمدن خونریزی، تامپون را با کمک نخ ایمنی، به راحتی می توان خارج کرد.

 

ماده موثره :
..................


ویژگی و مزایا :

 کیتوتک
 کیتوتک
 کیتوتک
     
     


 کیتوتک
 کیتوتک
 کیتوتک


موارد استفاده :
 کیتوتک
 کیتوتک

 

 

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۷-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

info@chitotech.com