Loading ...
close
logo
چاپ مقاله ای در مورد تاثیر پودر کیتوهم

چاپ مقاله ای در مورد تاثیر پودر کیتوهم بر زمان لخته شدن خون و عوارض ناشي از خارج نمودن دندان در "مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی"

 

اخیرا نتایج تحقیق دانشجویان دکترای دندانپزشکی در خصوص تاثیر استفاده از "کیتوهم" بر خونریزی ناشی از جراحی و خارج کردن دندان در دوره چهاردهم، شماره سوم "مجله تحقیق در علوم دندانپزشکی" در پاییز 96 به چاپ رسیده است. نتایج این تحقیق به خوبی نشان می­دهد که استفاده از پودر کیتوهم بلافاصله پس از خارج کردن دندان سریعا خونریزی را متوقف کرده، درد را کاهش میدهد و زخم را بهبود میبخشد.

 

بررسی تاثیر پودر کیتوهم بر زمان لخته شدن خون و عوارض ناشي از خارج نمودن دندان

خلاصه:

سابقه و هدف : بروز التهاب و درد از مشكلات شايع متعاقب خارج كردن دندانها است. مقالات انگشت شماري مبني بر استفاده از پودر كيتوهم جهت تسريع روند التيام منتشر شده است. از اين رو، در مطالعه پيش رو تاثير استفاده از پودر كيتوهم در مقايسه با روش متعارف، بر ميزان التيام زخم پس از خارج كردن دندان، در بيماران مراجعه كننده به بخش جراحي دانشكده دندانپزشكي آزاد اسلامي در سال 95 مورد بررسي قرار گرفت.

مواد و روش­ها : اين مطالعه كارآزمايي باليني در 60 بيمار با انديكاسيون خارج كردن دوطرفه دندان در يك فك، انجام گرفت . فك هر بيمار به صورت تصادفي به گروه­هاي مورد و شاهد تقسيم شد. در گروه مورد از پودر كيتوهم (كارخانه كيتو تك ) و يك قطعه گاز­، و در گروه شاهد فقط از گاز استفاده شد. ميزان خونريزي برحسب دقيقه، درد با شاخص VAS، ميزان التيام با شاخص Healing Scale­و ميزان بروز حفره خشك بر اساس معيارهاي BLUMبررسي گرديد.

 

يافته ها: زمان قطع خونريزي در گروه مورد (9/0 ± 73/2) و در گروه شاهد (95/2 ± 4/10) بود (0000 P).

هم چنین میزان درد در روز سوم در گروه مورد کاهش معنی داری داشت (05/0 P ). زمان التیام، بروز Dry Socket  و مصرف مسکن در گروه مورد از نتایج بهتری نسبت به گروه شاهد برخوردار بود (1/0 P)

نتيجه گيري: استفاده از پودر كيتوهم در ساكت دنداني، موجب كاهش زمان خونريزي پس ازخارج نمودن دندان و ميزان درد تا 3 روز پس از جراحي ميگردد.

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۸-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد