Loading ...
close

تست های برون تنی و درون تنی - کیتوچک

ادرار :در مطالعه ایی که روی 103  بیمار در آزمایشگاه پاتوبیولوژی سعادت آباد انجام شد، 3 نمونه مثبت کاذب گزارش شده و 100 ...

بیشتر

تست های برون تنی و درون تنی - کیتوسل

برون تنیتصاویر میکروسکوپ الکترونی :  شکل 1 تصویر میکروسکوپ الکترونی- کیتوسل  بزرگنمایی100x   شکل 2 تصویر میکروسکوپ ...

بیشتر

تست های برون تنی و درون تنی - کیتوهم

برون تنی تصاویر میکروسکوپ الکترونی :  شکل 1 تصویر میکروسکوپ الکترونی- کیتوهم و لخته تشکیل شده در خونریزی ...

بیشتر

تست های برون تنی و درون تنی - هموگاز

 نمونه کاربرد درون تنی:      

بیشتر

تست های برون تنی و درون تنی - هموفوم

برون تنیتصاویر میکروسکوپ الکترونی :   Figure 1 تصویر میکروسکوپ الکترونی- سطح هموفومبزرگنمایی: x 100  Figure 2 تصویر ...

بیشتر

تست های برون تنی و درون تنی - کیتوسل فوق نازک

برون تنیتصاویر میکروسکوپ الکترونی :  شکل 2 تصویر میکروسکوپ الکترونی- کیتوسل فوق نازک  بزرگنمایی 100x  شکل 2 تصویر ...

بیشتر

تست های برون تنی و درون تنی - دنتال سل

برون تنی تصاویر میکروسکوپ الکترونی :   شکل 1 تصویر میکروسکوپ الکترونی- دنتال سل بزرگنمایی: x 50      شکل 2 تصویر ...

بیشتر

تست های برون تنی و درون تنی - اپی سل

برون تنی تصاویر میکروسکوپ الکترونی :   شکل 1 تصویر میکروسکوپ الکترونی- اپی سل بزرگنمایی: x 50     شکل 2 تصویر میکروسکوپ ...

بیشتر

تست های برون تنی و درون تنی -سیلو ژل

 اثربخشی سیلوژل برروی بیماران مبتلا به پمفیگوس ولگاریس در مطالعه بالینی انجام گرفته اثبات شده است. این مطالعه در ...

بیشتر

تست های برون تنی و درون تنی - کیتواسکار

 تست درون تن     شکل 1 بررسی مقایسه قطر زخم و جاي زخم در روز 28 بعد از ایجاد زخم در دو گروه كنترل و كیتو اسكار     شکل ...

بیشتر

تست های برون تنی و درون تنی - دست

 درون تنیدر یک مطالعه تجربی ،  اعضای تیم جراحی بیمارستان امیر المومنین  سمنان در دو نوبت با سیلوسپت و بتادین اقدام به ...

بیشتر

تست های برون تنی و درون تنی - ضدعفونی کننده ها

 برون تنیسمیت سلولی:  بررسی ضد میکروبی و ضد قارچی :      

بیشتر

تست های برون تنی و درون تنی - بون هم

برون تنی   شکل 1 - ﮔزارش تست سمیت ﺳﻠوﻟﯽ –ﺑون ھم فاقد اثر سمیت ﺳﻠوﻟﯽ اﺳت  ﺷﮑل2 -ﮔزارش تست تحرﯾﮏ زاﯾﯽ –همه ی ﺣﯾواﻧﺎت ...

بیشتر

تست های برون تنی و درون تنی - ﮐﯾﺗوﺳﭘﺎﻧﺞ

برون تنی   شکل 1 - ﮔزارش تست سمیت سلوﻟﯽ –کیتوسپانج فاقد اﺛر سمیت ﺳﻠوﻟﯽ اﺳت  ﺷﮑل2 -ﮔزارش تست حساسیت زاﯾﯽ – همه ...

بیشتر

 

آدرس : تهران ،خیابان سمیه،بین مفتح وبهار،ساختمان خاقانی،شماره ۸۳ واحد ۱۱ شرقی

کدپستی:۱۵۷۱۸۳۸۳۱۸

۹۸۲۱۸۸۳۲۱۵۱۸-۹+

۹۸۲۱۸۸۸۳۵۲۲۴+

کالای شما به سبد خریدتان اضافه شد

تعداد