هزینه ارسال پیک تهران در صورتی که مبلغ کمتر از 700.000 تومان باشد، برعهده مشتری میباشد.

در صورت مشاهده مبلغ صفر (0) به معنای عدم محاسبه مبلغی در فاکتور میباشد و هزینه ارسال  بر اساس مسافت توسط پیک اعلام میشود.